Kategorie

Regulamin dokonywania zakupów na stronie firmy Cut&sew

z dnia 01 marca 2013 r.

I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,   której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.4. Strona Internetowa (Strona) – serwis internetowy dostępny pod adresem cutnsew.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane na stronie;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Cut&sew a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnej pod adresem cutnsew.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Strona internetowa, działająca pod adresem cutnsew.pl, prowadzona jest przez firmę Cut&sew, os. Korfantego 4A/38, 44-240 Żory (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Żory Wydział Działalności Gospodarczej o numerach 000265073/2013), NIP 6511315340, REGON: 371129640.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Strony Internetowej;
b) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Strony Internetowej.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.
2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych serwisu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Stronie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Dla korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.
3.2. Firma Cut&sew może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) Podał w trakcie rejestracji zakupu na Stronie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) Dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Cut&sew za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Cut&sew.
3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji zakupu bez uprzedniej zgody Cut&sew.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Strona Internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy Cut&sew,
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony należy wejść na stronę internetową cutnsew.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty,
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez podanie kodu/nazwy produktu w rubryce „Nazwa produktu”.
4.3. W przypadku zamawiania większej ilości towarów należy wielokrotnie wypełnić formularz zamówienia
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
4.5. Podanie przez Klienta korzystającego ze Strony wszystkich niezbędnych danych oraz przyciśnięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Cut&sew umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do siedmiu dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Firmy Cut&sew.
5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.
5.5. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron serwisu.

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Cena podana na Stronie, jest ceną brutto. Do kosztów zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki. 6.2. Za zakupiony towar, na życzenie Klienta, firma wystawia rachunek.
6.3. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie jedynie przelewem na numer konta bankowego 17195000012006045956270002
6.4. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron serwisu.

VII UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Cut&sew, os. Korfantego 4A/38, 44-240 Żory podany w niniejszym Regulaminie wraz z dowodem zakupu.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Firma Cut&sew dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni po otrzymaniu przez firmę zwracanego towaru.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VIII REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Firma Cut&sew jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres calisto88@gmail.com z dopiskiem „reklamacja” w temacie maila. Firma Cut&sew zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Firma Cut&sew podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firma Cut&sew o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Cut&sew os. Korfantego 4A/38, 44-240 Żory lub e-mailowo pod adres calisto88@gmail.com .
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
9.5. Firma Cut&sew zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

10.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Strony dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.
10.2. Składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez firma Cut&sew serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od firmy Cut&sew.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Cut&sew a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


© Cutnsew 2014